ข้อตกลงการใช้งานและการสงวนสิทธิ์

11 ตุลาคม2565

ท่านได้อ่านเงื่อนไขการใช้บริการของเราและยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

ในการเข้าใช้งานเว็บไซค์ท่านยอมรับเงื่อนไขของ บริษัท สปอร์ทอินฟินิตี้ จำกัด ขอปฏิเสธความรับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลเกิดความเสียหายจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือการใช้งานลิงค์ต่างๆ ในเว็บไซต์

ลิขสิทธิ์/ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธ์ของบริษัท สปอร์ทอินฟินิตี้ จำกัด ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและไม่มีวัตถุประสงค์อื่น ๆ ในทางการค้า ท่านต้องไม่ใช้ คัดลอก ดัดแปลง ส่งต่อ จัดเก็บ เผยแพร่หรือแจกจ่ายซึ่งเนื้อหาบนเว็บไซต์ หรือสร้างเนื้อหาอื่นโดยใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้างหุ้นส่วนจำกัดสปอร์ทอินฟินิตี้

เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีและกระบวนการต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้อาจเป็นทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเจ้าของโดยบริษัท สปอร์ทอินฟินิตี้ จำกัด หรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้ไม่มีใบอนุญาตรับรองนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ การใช้งานเว็บไซต์ของท่านต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

เครื่องหมายทางการค้า

เครื่องหมายทางการค้า ชื่อบริษัท เครื่องหมายการบริการ สัญลักษณ์ของบริษัทและผลิตภัณฑ์หรือบริการ เครื่องหมายหรือสโลแกนถือเป็นทรัพย์สมบัติของบริษัท สปอร์ทอินฟินิตี้ จำกัด และพันธมิตรที่ได้รับอนุญาตบริษัท และไม่อนุญาตให้นำไปใช้หากไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอก

ในเว็บไซต์ของบริษัท สปอร์ทอินฟินิตี้ จำกัด อาจมีลิงค์หรือเฟรมของเว็บไซต์ภายนอกซึ่งไม่ได้ถูกปรับปรุงและดูแลโดยบริษัท สปอร์ทอินฟินิตี้ จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ดังกล่าวและไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานลิงค์ภายนอกไม่ว่ากรณีใด

การสงวนสิทธิ์

เนื้อหาและข้อมูลที่บนเว็บไซต์ของบริษัท สปอร์ทอินฟินิตี้ จำกัด ถูกนำเสนอ “ตามสภาพ” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ทั้งทางตรงหรือโดยนัย รวมถึงการไม่รับประกันใด ๆ สำหรับข้อมูล บริการและผลิตภัณฑ์ที่ให้ผ่าน หรือเกี่ยวข้องกับการบริการของห้างหุ้นส่วนจำกัดสปอร์ทอินฟินิตี้ และการไม่รับประกันการใช้บริการประกันสินค้า ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์การใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนตัว ห้างหุ้นส่วนจำกัดสปอร์ทอินฟินิตี้ ขอสงวนสิทธ์ปฏิเสธความรับผิดความเสียหายใด ๆ หรือการบาดเจ็บ ที่เกิดจากความล้มเหลวของการดำเนินการ ข้อผิดพลาด การละเลย การหยุดชะงัก การลบออก ข้อบกพร่อง ความล่าช้าในการดำเนินงานหรือการส่งข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ ความล้มเหลวของสายการสื่อสาร การโจรกรรมหรือการทำลายและการเข้าถึงไม่ได้รับอนุญาต การเปลี่ยนแปลง หรือการบันทึก การละเมิดสัญญา พฤติกรรมละเมิด ประมาทหรือสาเหตุอื่น ๆ ของการดำเนินการ ท่านได้รับทราบแล้วว่าทางบริษัท สปอร์ทอินฟินิตี้ จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อ การแสดงความคิดเห็นอันเป็นเท็จ หยาบคาย ล่วงละเมิดหรือผิดกฎหมาย หรือสิทธิของบุคคลที่สาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความดังกล่าวจากเว็บไซต์ไทย

เนื้อหาทั้งหมด รวมถึง ข้อความ ตัวเลข ตารางเวลาถ่าย ภาพกราฟิกและอื่น ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัท สปอร์ทอินฟินิตี้ จำกัด และข้อความตอบสนองอัตโนมัติอาจมีข้อผิดพลาดทางเทคนิค หรือการพิมพ์ที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อผิดพลาดอื่น ๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบสำหรับการผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องดังกล่าว เว็บไซต์นี้ได้ถูกจัดทำขึ้นโดยสุจริตของบริษัท โดยไม่มีตัวแทนหรือการรับประกันใด ๆ ทั้งทางตรงหรือโดยนัยถึงความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความถูกต้องของข้อมูล โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนกระทำการใด ๆ โปรดติดต่อสำนักงานบริษัท สปอร์ทอินฟินิตี้ จำกัด

ท่านตกลงยินยอมให้บริษัท สปอร์ทอินฟินิตี้ จำกัด ไม่ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำอันเกิดจากข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์ของท่าน

กฎหมายที่บังคับใช้และขอบเขต

เงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์นี้ เป็นไปตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย และศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทยโดยจะมีอำนาจเต็มหากเกิดกรณีพิพาท